Wednesday, January 27, 2010

महाराष्‍ट्र.....

अजुनही बोथट झाली नाही धार शिवबाच्या तलवारीची,
कुणाचीही हिम्मत नाही मराठयांना संपवण्याची,
घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पातीला,
'मराठा' शिवाय पर्याय नाही महाराष्‍ट्राच्या मातीला !!!

No comments:

Post a Comment

Drive more traffic to your online store using performance based marketing.