Thursday, June 18, 2009

॥ शिवा पाहिजे ॥

शिवा पाहिजे ॥
या देशाला जिजाऊचा शिवा पाहिजे"
अंधार होत चाललाय
दिवा पाहिजे
या देशाला जिजाऊचा
शिवा पाहिजे ॥

नेते झाले अफ़जलखान
काशमिरचे झाले स्मशान।
शाहीस्तेखानची बोटे तोडण्यास
युवा पाहिजे।
या देशाला जिजाऊचा
शिवा पाहिजे ॥

मराठे झाले यौवनभक्त
मराठ्यांच्याच तलवारीवर
मराठ्यांचेच रक्त
पुन्हा एकदा रायगडावर
मराठ्यांचा दावा पाहिजे
हर हर महादेव 'हवा' पाहिजे
'हवा' पाहिजे
या देशाला जिजाऊचा
शिवा पाहिजे

No comments:

Post a Comment

Drive more traffic to your online store using performance based marketing.